Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Zenergy jóga studio
vydané dle ustanovení § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „Občanský zákoník“)
(dále jen „Obchodní podmínky“ nebo „OP“))

 

1. Základní ustanovení

1.1 Tyto Obchodní podmínky vydává paní Petra Vrbová, IČO: 628 67 644, se sídlem Pod Stráněmi 2989, 760 01 Zlín (dále jen „Provozovatel“), a upravují vztahy mezi Provozovatelem na straně jedné a jeho zákazníky, tj. fyzickými osobami spotřebiteli (dále jen „Zákazník“) na straně druhé, při poskytnutí služeb v oblasti cvičení lekcí jógy a pilates, workshopů, víkendových pobytů a kurzů pro dospělé, včetně vzdělávací činnosti a přednášek (dále jen „Služby“) v rámci akcí zveřejněných na Webových stránkách (dále je „Akce“) v provozovně Zenergy jóga studio, na adrese U Gemini 360, Zlín 76001 (dále jen „Provozovna“) nebo na jiném Provozovatelem určeném místě (dále jen „Smlouva“).
1.2 Smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít jen v českém jazyce.
1.3 Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanovením Obchodních podmínek.
1.4 Odkazuje-li se v těchto Obchodních podmínkách na článek nebo přílohu, pak nevyplývá-li z kontextu něco jiného, jde o odkaz na článek či přílohu těchto Obchodních podmínek.
1.5 Tyto Obchodní podmínky se nevztahují na právnické osoby ani na osoby, jež při objednávání Služeb či zboží jednají v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

 

2. Informace o službách a cenách

2.1 Informace o Službách, Akcích a zboží včetně uvedení jejich cen a hlavních vlastností a dalších specifikací lze nalézt na www.zenergyjoga.cz (dále jen „Webové stránky“).
2.2 Ceny za účast na Akcích a ceny zboží jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků a nákladů (případně i DPH).
2.3 Ceny za účast na Akcích, specifikace Služeb, zboží i Akcí zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány na Webových stránkách a jsou informativní. Toto ustanovení nevylučuje sjednání Smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
2.4 Není-li výslovně uvedeno jinak, tyto Obchodní podmínky ani Webové stránky a na nich zveřejněné Akce nejsou nabídkou k uzavření smlouvy, příslibem k uzavření smlouvy, vyhlášením veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku, veřejnou nabídkou ani jakýmkoliv jiným právním jednáním Provozovatele, a to bez ohledu na jejich obsah či označení; a pokud kterákoliv část těchto Obchodních podmínek nebo Webových stránek a na nich zveřejněných Akcích nebo kterýkoliv z připojených souborů vykazuje obsahové náležitosti některého z uvedených nebo jakéhokoliv jiného právního jednání, jedná se výhradně o právně nezávazné informativní sdělení či dokument, i pokud tak není zvlášť označen.
2.5 Případné slevy z ceny Služeb Provozovatele nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se Provozovatel se Zákazníkem jinak.

 

3. Objednávka a uzavření Smlouvy

3.1 Smlouvu lze uzavřít distančně. Objednává-li Zákazník Službu on-line, ze svého zákaznického účtu či telefonicky, souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy, např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory, hradí Zákazník ze svého.
3.2 Zákazník si může objednat účast na Akci či Služby:
(a) na Webových stránkách prostřednictvím rezervačního on-line systému;
(b) prostřednictvím svého zákaznického účtu dle čl. Zákaznický účet (Zákaznický účet); nebo
(c) osobně v Provozovně Provozovatele;
1. přičemž cenu Služby může uhradit způsobem dle čl. Platební podmínky (Platební podmínky).
3.3 Objednávky doručené Provozovateli jsou pro Zákazníka závazné. Zákazník může objednávku kontrolovat a měnit do jejího odeslání a poté ji může zrušit prostřednictvím Webových stránek, emailem, telefonicky či osobně za podmínek a ve lhůtách specifikovaných v čl. Storno podmínky (Storno podmínky), přičemž storno podmínky mohou být upřesněny i v rámci oznámení o konání Akce
3.4 Provozovatel potvrdí Zákazníkovi přijetí (akceptaci) objednávky na e-mailovou adresu, ze které Zákazník objednávku učinil či kterou určil jako komunikační adresu.
3.5 Smlouva je uzavřena poté, co dojde k doručení akceptace objednávky Zákazníkovi ne však dříve než okamžikem, kdy Zákazník uhradil cenu Služby způsobem dle těchto OP; ke stejnému okamžiku je Objednávka závazná i pro Provozovatele
3.6 Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout objednávku Zákazníka, která obsahuje nesprávné, rozporuplné nebo neúplné údaje. Provozovatel je dále oprávněn odmítnout objednávku Zákazníka, který opakovaně zasílá neúplné nebo nesprávně vyplněné objednávky, nebo bez důvodu nehradí sjednané ceny Služeb, nebo který je při osobní objednávce v Provozovně pod vlivem omamných látek.
3.7 Provozovatel si dále vyhrazuje právo zrušit objednávku Zákazníka na Akci z důvodu nedostatečného zájmu o Akci nebo změnit osobu lektora avizovaného na Webové stránce jako cvičitele na Akci nebo provést jinou úpravu na Webových stránkách avizované Akce či Služby, pokud tím nedojde k podstatné změně Akce či Služby.
3.8 Zákazník, který uhradil cenu za Službu bezhotovostně, má v případě naplnění maximálního možného počtu účastníků konkrétní Akce přednost před Zákazníkem, který za Službu na stejné Akci hradí v hotovosti nebo Zákazníkem, který Službu uhradil později. Provozovatel se zavazuje o případném zrušení Smlouvy informovat Zákazníka e-mailem, pokud jej Zákazník Provozovateli sdělil.
3.9 Zákazník mladší 18 let musí prokázat, že k uzavření Smlouvy a k využití Služby má písemný souhlas rodičů, opatrovníka nebo jiného zákonného zástupce.

 

4. Zákaznický účet

4.1 Zákazník si může prostřednictvím Webových stránek Provozovatele, zřídit účet (dále jen „Zákaznický účet“). Ze svého Zákaznického účtu může Zákazník objednávat Služby a v případě zakoupení online permanentky (dále jen „Permanentka“) může Zákazník provádět i úhradu Služeb. Služba Permanentky i Zákaznického účtu je poskytována na základě licence od společnosti  ELMEO s. r. o., Lipová 1947/7, Žilina 010 01, IČO: 51 065 967 a řídí se jejími obchodními podmínkami dostupnými https://calendiari.com/cs/obchodni-podminky (dále jen „ELMEO“). Prostřednictvím Zákaznického účtu a Permanentky lze hradit pouze cenu Služeb poskytovaných Provozovatelem. Návod na vytvoření Permanentky, jejímu dobytí a další informace je k nalezení zde: https://calendiari.com/cs/navody/jak-permanentku-pridat-kontaktu.
4.2 Při registraci do Zákaznického účtu a při objednávání Služeb je Zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v Zákaznickém účtu je Zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Zákazníkem v Zákaznickém účtu a při objednávání Služeb jsou Provozovatelem považovány za správné.
4.3 Přístup k Zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem, které je Zákazník povinen chránit před zneužitím. Provozovatel nenese odpovědnost za případné zneužití Zákaznického účtu třetími osobami.
4.4 Zákaznický účet je nepřenositelný a Zákazník není oprávněn umožnit využívání Zákaznického účtu třetím osobám, porušení této povinnosti jde k tíži Zákazníka.
4.5 Zákaznický účet může být zrušen, a to zejména v případě, když Zákazník svůj Zákaznický účet nevyužívá po dobu delší než dvou let, či v případě, kdy Zákazník poruší své povinnosti ze Smlouvy a/nebo těchto Obchodních podmínek nebo obchodních podmínek vydaných ELMEO.
4.6 Zákazník bere na vědomí, že Zákaznický účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména během údržby hardwarového a softwarového vybavení Provozovatele, popř. údržby hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
4.7 S osobními údaji vloženými do Zákaznického účtu nakládá Provozovatel v souladu s prohlášením o ochraně osobních údajů, jehož text je k dispozici na Webových stránkách v samostatné sekci.

 

5. Platební podmínky

5.1 Cenu Služeb dle Smlouvy je Zákazník povinen uhradit v plné výši před poskytnutím Služby, jedním z následujícími způsobů:
(a) bezhotovostně převodem na bankovní účet Provozovatele uvedený na Webových stránkách http://zenergyjoga.cz/prakticke-informace/ (dále jen „Účet Provozovatele“);
(b) bezhotovostně prostřednictvím platební brány GoPay přístupné na Webových stránkách Provozovatele;
(c) bezhotovostně platební kartou v Provozovně;
(d) prostřednictvím kreditu online permanentky ze svého Zákaznického účtu na Webových stránkách Provozovatele; a
(e) v hotovosti v Provozovně.
5.2 Za provedení úhrady Provozovatel neúčtuje poplatky.
5.3 Provozovatel není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad vystaví Provozovatel Zákazníkovi v souladu s platnými právními předpisy.
5.4 Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit Zákazníkovi účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
5.5 V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje Zákazník podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za přístupnost a funkčnost platební brány.
5.6 V případě bezhotovostní platby je závazek Zákazníka uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní Účet Provozovatele.
5.7 Platbu lze provést pouze jednorázově. Provozovatel nepožaduje od Zákazníka žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu.
5.8 U bezhotovostní platby převodem na účet Provozovatele je Zákazník povinen identifikovat platbu uvedením variabilního symbolu platby sděleného Provozovatelem. Variabilní symbol lze nalézt u každé plánované akce (workshop, kurz) na Webových stránkách. V případě úhrady platby z Permanentky nebo jiné částky (např. fakturace příspěvku od zaměstnavatele), sdělí variabilní symbol Zákazníkovi Provozovatel a bude jím např. číslo faktury, kterou Provozovatel zákazníkovi vystaví. Variabilní symbol může být nahrazen i uvedením jména Zákazníka do kolonky „zpráva pro příjemce“. V případě neuvedení či nesprávného uvedení variabilního symbolu platby nemusí dojít ke správnému přiřazení platby Provozovatelem a objednávka tak může být považována za neuhrazenou.
5.9 Případné slevy z ceny Služby poskytnuté Provozovatelem Zákazníkovi nelze vzájemně kombinovat.
5.10 Je-li platba prováděna prostřednictvím platební brány GoPay je zákazník přesměrován na stránky platební brány GoPay, kde si zvolí platební metodu. Poté je přesměrován na rozhraní zvolené platební metody, kde zadání platby dokončí. Po správném dokončení zadání platby jsou peníze připsány na účet Provozovatele. Platební bránu GoPay provozuje společnost GOPAY s.r.o., IČO: 260 46 768, se sídlem: č.p. 67, 370 01 Planá (dále jen „GoPay“) v rámci služeb platebního systému GoPay www.gopay.cz. GoPAY je oprávněna zajišťovat platební styk mezi zákazníkem a obchodníkem (AR-STAL s.r.o.) na základě povolení ČNB podle platného zákona 284/2009 Sb. o platebním styku a dohledu Ministerstva financí České republiky, podle platného zákona 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
5.11 V případě reklamace platby pro Provozovatele doporučujeme kontaktovat nejprve nás, abychom prověřili, zdali nám byla platba připsána na účet. Pokud je reklamace oprávněná, budou Vám peníze navráceny zpět společností GoPay vždy prostřednictvím příkazu protistrany.

 

6. Odstoupení od smlouvy

6.1 Zákazník, který uzavřel Smlouvu prostřednictvím Webových stránek anebo prostřednictvím Zákaznického účtu, má právo od Smlouvy písemně odstoupit. Lhůta pro odstoupení od Smlouvy činí 14 dnů a počíná plynout ode dne uzavření Smlouvy.
6.2 Lhůta pro odstoupení od Smlouvy je dodržena, pokud Zákazník odešle písemné prohlášení o odstoupení alespoň poslední den lhůty pro odstoupení od Smlouvy na poštovní nebo elektronickou adresu Provozovatele uvedenou vždy na Webových stránkách a v čl. Kontaktní údaje Provozovatele (Kontaktní údaje Provozovatele), případně prostřednictvím Zákaznického účtu.
6.3 Odstoupí-li Zákazník od Smlouvy, vrátí mu Provozovatel bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy cenu za Službu uhrazenou Zákazníkem stejným způsobem, jakým ji Zákazník uhradil. Jiným způsobem lze cenu za Služby vrátit jen tehdy, pokud s tím Zákazník souhlasí a pokud tím Provozovateli nevzniknou další náklady.
6.4 Účast Zákazníka na Akci je považována za výslovný souhlas k plnění Smlouvy. Úplným uhrazením ceny Služby ve lhůtě pro odstoupení Zákazník výslovně žádá Provozovatele o poskytnutí Služby ve lhůtě pro odstoupení. Zákazník bere na vědomí, že v souladu s ust. § 1837 Občanského zákoníku nelze odstoupit od Smlouvy, tam, kde byla splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy, tj. zejména v případě Akcí uvedených v čl. V případě jednorázových Akcí, workshopů, kurzů nebo víkendových pobytů jsou storno podmínky určeny pro každou událost zvlášť a jsou uvedeny u příslušné Akce na Webových stránkách Provozovatele. V takovém případě dochází k plnění Služby před započetím Akce, s čímž Zákazník souhlasí tím, že za Akci uhradí. níže.
6.5 Provozovatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit s okamžitou účinností, nebyla-li cena Služby uhrazena v plné výši před poskytnutím Služby.
6.6 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
6.7 Práva z odpovědnosti za vady zboží může Zákazník konkrétně uplatnit zejména osobně na adrese Kotěrova 905, Zlín 760 01, telefonicky či elektronickou poštou na adresách uvedených na Webových stránkách a v čl. Kontaktní údaje Provozovatele (Kontaktní údaje Provozovatele).

 

7. Storno podmínky

7.1 Z Akce se může Zákazník odhlásit nejpozději tři hodiny před jejím konáním, to však neplatí pro případ Akce dle čl. V případě jednorázových Akcí, workshopů, kurzů nebo víkendových pobytů jsou storno podmínky určeny pro každou událost zvlášť a jsou uvedeny u příslušné Akce na Webových stránkách Provozovatele. V takovém případě dochází k plnění Služby před započetím Akce, s čímž Zákazník souhlasí tím, že za Akci uhradí. níže.
7.2 V případě jednorázových Akcí, workshopů, kurzů nebo víkendových pobytů jsou storno podmínky určeny pro každou událost zvlášť a jsou uvedeny u příslušné Akce na Webových stránkách Provozovatele. V takovém případě dochází k plnění Služby před započetím Akce, s čímž Zákazník souhlasí tím, že za Akci uhradí.
7.3 V případě včasného odhlášení bude Zákazníkovi vrácena cena Akce navýšením kladného zůstatku na jeho Permanentce v Zákaznickém účtu, a pokud ji nemá, bude mu vrácen v hotovosti či převodem na jím sdělený bankovní účet. V případě, že se Zákazník včas z Akce neodhlásí, platba se nevrací.
7.4 Zákazník může kdykoliv Akci na vlastní odpovědnost opustit nebo se na ní nedostavit; cena za Služby se nevrací.
7.5 V případě nedostatečného zájmu o Akci, je Provozovatel oprávněn Akci zrušit nejpozději tři hodiny před jejím konáním. Zruší-li Provozovatel Akci, oznámí to na svých Webových stránkách nebo e-mailem těm Zákazníkům, kteří učinili objednávku dle čl. 2 písm. na Webových stránkách prostřednictvím rezervačního on-line systému; a prostřednictvím svého zákaznického účtu dle čl. 4 (Zákaznický účet);.

 

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1 Vyřizování stížností Zákazníků zajišťuje Provozovatel prostřednictvím emailu uvedeného na Webových stránkách. Informaci o vyřízení stížnosti Zákazníka zašle Provozovatel na elektronickou adresu Zákazníka.
8.2 Provozovatel je oprávněn k poskytování Služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
8.3 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Při řešení sporů mezi Provozovatelem a Zákazníkem je možné využít platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.
8.4 Kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line) je Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz.
8.5 Uzavřením Smlouvy na sebe Zákazník přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.
8.6 Zákazník se zavazuje, že při poskytování Služeb bude respektovat pravidla obsažená v provozním řádu Provozovatele dostupným na Webové stránce a současně prohlašuje, že se s tímto provozním řádem před poskytnutím Služeb seznámil.
8.7 Uzavřením Smlouvy Zákazník prohlašuje, že si je vědom svého zdravotního stavu, je plně fyzicky a psychicky způsobilý a je v takové fyzické formě, která mu dovoluje využít Služeb, mj. lekcí jógy a pilates, a že nemá nebo netrpí poruchami zdravotního stavu, které by mu bránily či omezovaly ve fyzickém cvičení a cvičení jógy. V opačném případě prohlašuje, že se poskytování Služeb, mj. lekce jógy účastní se souhlasem svého lékaře a tedy na vlastní zodpovědnost a riziko.
8.8 Intenzitu cvičení si každý Zákazník přizpůsobí svým schopnostem a taktéž svému aktuálnímu zdravotnímu stavu.
8.9 Případné zdravotní omezení (nemoc, úraz, omezenou pohyblivost, těhotenství apod.) je Zákazník povinný konzultovat se svým lékařem a informovat o nich lektora před začátkem činnosti (v případě, že ji lékař povolí). Lektor nenese žádnou odpovědnost za případné zdravotní problémy vzniklé během lekce nebo po ní.

 

9. Ochrana osobních údajů, zasílání obchodních sdělení, cookies

9.1 Svou informační povinnost vůči Zákazníkovi ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
(dále jen „Nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů Zákazníka pro účely plnění Smlouvy, pro účely jednání o Smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností Provozovatele plní Provozovatel prostřednictvím zvláštního dokumentu.
9.2 Zákazník souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení Provozovatelem na elektronickou adresu či na telefonní číslo Zákazníka.
9.3 Zákazník souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač, telefon či jiného zařízení, které používá pro prohlížení Webových stránek (dále jen „Zařízení“). V případě, že je objednávku Služeb na Webové stránce možné provést a závazky Provozovatele ze Smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies do Zařízení Zákazníka, může Zákazník souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

10. Závěrečná ustanovení

10.1 Právní vztahy mezi Provozovatelem a Zákazníkem se řídí právem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.
10.2 Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo se takovým stane, pak namísto takového ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému nebo neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
10.3 Provozovatel není vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.
10.4 Všechna práva k Webovým stránkám Provozovatele, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží Provozovateli. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat Webové stránky nebo jejich část bez souhlasu Provozovatele.
10.5 Provozovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Webových stránek nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Zákazník nesmí při využívání Webových stránek používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící Webové stránky a užívat Webové stránky nebo její části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jejich určením či účelem.
10.6 Znění Obchodních podmínek může Provozovatel jednostranně, přiměřeným způsobem měnit či doplňovat i v průběhu trvání smluvního vztahu se Zákazníkem. Návrh na změnu Smlouvy, resp. Obchodních podmínek zašle Provozovatel Zákazníkovi na kontaktní adresu uvedenou ve Smlouvě, a to ve lhůtě alespoň deset (10) dní před jejich plánovaným nabytím účinnosti. Pokud Zákazník se zněním nových Obchodních podmínek nesouhlasí, je oprávněn Smlouvu vypovědět s výpovědní lhůtou pět (5) pracovních dní. Výpověď Smlouvy je třeba zaslat Provozovateli na jeho kontaktní adresu. Nevyužije-li Zákazník tohoto práva, má se za to, že se změněnými Obchodními podmínkami souhlasí a smluvní vztah se bude řídit změněnými Obchodními podmínkami od marného uplynutí této lhůty. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.
10.7 Přílohu Obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy.

 

11. Kontaktní údaje Provozovatele

11.1 Adresa pro doručování Kotěrova 905, Zlín 760 01.
11.2 Adresa elektronické pošty hetmerova.p@gmail.com nebo adresa uvedená na Webových stránkách.
11.3 Telefon +420 777 001 922 nebo adresa uvedená na Webových stránkách.

 

12. PLATNOST A ÚČINNOST

12.1 Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti 23.6.2020. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
Petra Hetmerová

Příloha č. 1 Formulář pro odstoupení od smlouvy